Protocol verkeersveilige afspraken
In het protocol verkeersveilige afspraken worden algemene afspraken rondom verkeersveiligheid beschreven die wij als school belangrijk vinden. De leerkrachten dienen op de hoogte te zijn van deze afspraken en worden geacht zich hieraan te houden.
Tevens is het belangrijk dat alle ouders de afspraken rondom het halen en brengen naleven.
Aangezien activiteiten buiten school verkeersrisico’s met zich meebrengen, zijn voorwaarden opgesteld waaraan dit soort activiteiten moeten voldoen.

In het protocol is de volgende verdeling gemaakt:

Wij hopen dat dit protocol duidelijkheid geeft voor alle betrokkenen en dat we als school één lijn hanteren als het gaat om verkeersveilige afspraken.

Werkgroep verkeer
Maart 2017