Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap: elkaars weten inzetten om tot een beter resultaat te komen....

Musical groep 8, juli 2016Onze school heeft een medezeggenschapsraad, afgekort de MR. De medezeggenschap op de basisschool staat vast in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). Een duidelijke taak van de MR is bevordering van de openheid, openbaarheid en het overleg op school. De MR heeft vijf bijeenkomsten per jaar. Daarin wordt de gang van zaken op school besproken met het management team. Zaken die jaarlijks terugkomen op de agenda zijn het schoolplan, de schoolgids, het vakantierooster, de begroting en de formatie, maar ook incidentele onderwerpen zoals de BCO-enquete worden behandeld. In het WMS reglement staat beschreven over welke onderwerpen de MR instemmingsrecht of adviesrecht heeft. 

In de MR hebben zowel personeelsleden als ouders in gelijke verhouding zitting. Elk lid heeft een zittingsduur van twee jaar waarna er weer verkiezingen gehouden worden. We zoeken elke twee jaar enthousiaste ouders en/of personeelsleden die zitting willen nemen in de MR. Verder staan we altijd open voor ideeŰn en suggesties.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Wilt u deze vergaderingen bijwonen dan bent u van harte welkom! De vergaderdata worden steeds vermeld op onze infokalender. Agendapunten en verdere informatie kunt u krijgen bij Kim Valkenaars, secretaris MR. 

Zie ook jaarverslag 2015/2016 jaarverslag 2014/2015, notulen 11 oktober 2017, notulen 13 februari 2017, notulen 10 oktober 2016, notulen 20 juni 2016
, notulen 5 april 2016, notulen 25 januari 2016, notulen 8 december 2015, notulen 16 november 2015, notulen 21 september 2015.

Medezeggenschapsraad schooljaar 2016/2017
Namens de ouders

Jacobine Korting

Sonia Corstiaans
Annemiek van de Sande

Namens het team
Ilse de Laat (voorzitter) 
Kim Valkenaars (secretaris)
Eefje Groenland

Zie schoolgids voor telefoonnummers en adressen.