Gerealiseerde doelen 2016-2017

Directie
De Arbomeester is afgenomen, hieruit bleek dat de werkdruk door veel collega's nog steeds als hoog ervaren wordt. We hebben getracht om hier door betere spreiding van de vergaderingen en activiteiten enigszins verlichting te brengen. Verder hebben we door een betere vergaderdiscipline ook wat druk proberen weg te nemen.
Ook in de jaartaakgesprekken die met iedere collega gevoerd worden hebben we een betere afstemming proberen te vinden. Verder hebben de leerkrachten vanuit het Schoolondersteuningsprofiel een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) gemaakt. Dit heeft als gevolg dat ieder zijn/haar ontwikkeling voor een groot deel koppelt aan de schoolontwikkeling.
 
Continurooster
In het schooljaar 2016-2017 hebben we voor het eerst gewerkt met het continurooster. Dit werkt tot ieders tevredenheid, die van ouders, leerlingen en medewerkers. De enige kanttekening die we hierbij hebben is het gemis van de langere middagpauze door de teamleden. Dit is opgelost door een gezamenlijke pauze om 14.45 uur, waarbij het goed is om te zien dat alle teamleden hier ook gebruik van maken.
We merken dat zeker voor leerlingen en ouders het continurooster een goede routine is, waardoor er een duidelijke basisrust heerst.

ICT
Met het team is er ÚÚn volledig jaar gewerkt met Snappet. Leerkrachten zijn vaardig geworden in het werken met Snappet en willen hier in het schooljaar 2017-2018 meer mee gaan doen aangaande adaptief werken.
De leerkrachten hebben ook allemaal hun vaardigheid vergroot aangaande het werken in de Office 365 omgeving en kunnen ook goed werken met de SharePoint-omgeving. De Franciscusschool heeft hier grote stappen in gezet.

Pedagogisch klimaat
De gewijzigde pauzetijden, waardoor de midden- en bovenbouw gescheiden pauzes hebben, hebben een positief effect op het spelen en ontspannen in de pauzes.
 
Didactisch klimaat
Co÷peratieve werkvormen worden structureel ingezet. Leerkrachten hebben hier goede handvaten en vaardigheden voor. 
We stimuleren leerlingen een grote verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces te nemen. Op teamniveau zijn de mogelijkheden hiervoor besproken en afgelopen jaar zijn de leerlingen van groep 7 al betrokken bij het de oudergesprekken en het stellen van eigen doelen aangaande groep 8.
Het werken met meer- en hoogbegaafden heeft een nog duidelijkere lijn en plaats in de school gekregen.
In de groepen 3 is er gekozen voor de methode Veilig Leren Lezen KIM-versie voor het technisch leesonderwijs. In de groepen 4 t/m 8 is er gekozen voor de methode Nieuwsbegrip voor begrijpend lezen.

Stages op de Franciscusschool
De stageco÷rdinator heeft ervoor gezorgd dat het idee van de academische-opleidingsschool een grote plaats heeft gekregen op de Franciscusschool. Verschillende studenten van Pabo Eindhoven en De Kempel (Helmond) lopen stage of hebben reeds stage gelopen op de Franciscusschool. Verder zijn er ook altijd veel studenten vanuit Het SUMA-college die stage lopen als onderwijsassistent.