Jaarplannen
In het schooljaar 2016-2017 leggen we nadruk op verbetering van onderstaande punten. Voor de volledige tekst zie jaarplannen co÷rdinatoren 2017-2018.

 Gevolgen invoering Passend Onderwijs

 • Voor dit schooljaar is opnieuw de cyclus 1-zorgroute vastgesteld. Om optimaal aan te kunnen sluiten bij de onderwijsbehoeften van leerlingen worden drie keer per jaar alle aspecten in beeld gebracht. In het groepsplan wordt voor diverse vakgebieden een planning gemaakt voor het niveau van de instructie en ondersteuning van de leerling.
 • Voor alle leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften wordt vanaf groep 6 een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. In dit schooljaar wordt de werkwijze definitief vastgesteld, de werkwijze voldoet aan de recente inspectie eisen.

Versterken taalonderwijs

 • Het vorig schooljaar zijn we in de kleutergroepen gestart met de inrichting van een klankkast, die bij diverse activiteiten is ingezet om het fonemisch bewustzijn van kinderen te vergroten. Nog enkele laadjes uit de kast moeten nog gevuld worden. Dit staat voor dit jaar op het programma. Ook zoeken we naar mogelijkheden om de oefeningen in te zetten in kringactiviteiten bij elke thema. Tijdens de werklessen worden activiteiten ingezet die door kinderen uitgevoerd kunnen worden.
 • Dit schooljaar wordt in groep 4 t/m 8 een nieuwe methode voor taal ingevoerd: Taal Actief 4. Bij de implementatie van deze methode richten we ons vooral op:
 1. Alle domeinen van de taalontwikkeling die in de methode aan bod komen.
 2. Toepassen van het IGDI-model; interactief, gedifferentieerd, directe instructie.
 3. We betrekken de leerlingen bij hun eigen leerproces door ze een actieve rol te geven.
 4. We maken gebruik van de kracht van co÷peratief (samenwerkend) leren.
 • We sluiten ook aan bij het traject van Onderwijsstichting KempenKind en werken met alle scholen aan versterken van het taalonderwijs. Hierbij zetten we vooral in op het uitwisselen van informatie, aanpak en de resultaten hiervan.

Kwaliteitszorg op teamniveau

 • Kwaliteitszorg blijft een continu proces waarbij leerkrachten de resultaten continu analyseren en interpreteren om kinderen op de juiste manier te kunnen begeleiden en ondersteunen. Hiervoor gebruiken we de gegevens uit Parnassys.

Aansluiten bij de visie van Onderwijsstichting KempenKind

 • Afgelopen jaar is de visie van KempenKind vastgesteld. Deze moet de komende jaren meer zichtbaar worden op alle KempenKind-scholen. We richten ons vooral op de kracht van de leerkracht; wat heeft die nodig om te voldoen aan de eisen van de toekomst? Dit jaar sturen we vooral op de relatie tussen schoolontwikkeling (SOP) en persoonlijke ontwikkeling (POP).

Ontwikkeling schoolplan voor de periode 2015-2019

 • We evalueren trajecten uit de schoolplanperiode 2011-2015, voeren een sterkte-zwakte analyse van de huidige situatie uit en kiezen speerpunten voor de periode 2015-2019. Om de juiste gegevens te verzamelen voeren we o.a. een tevredenheidsonderzoek uit onder alle ouders en de leerlingen uit groep 5 t/m 8.