Toekomst
De maatschappij is continu aan verandering onderhevig. Ook wij passen ons onderwijs voortdurend aan. Elke vier jaar maken we een meerjarenplanning. Hierbij houden we rekening met de mening van ouders (tevredenheidonderzoek), gesprekken in het team, de ouderraad, medezeggenschapsraad en schoolraad, onderzoek door de Onderwijsinspectie en afspraken met het college van bestuur.
Op de tablet, kleuters september 2016
Schoolplan
Het schoolplan geeft een stimulans aan de vormgeving van integraal schoolkwaliteitsbeleid en we leggen hiermee verantwoording af aan ouders en inspectie. Zie
schoolplan 2015-2019.

We komen hiermee ook tegemoet aan de wens om van het schoolplan een document te maken dat leeft bij alle betrokkenen, allereerst de leerkrachten die dit schoolplan als uitgangspunt hanteren.

Het schoolplan kan door een vergelijking met andere schoolplannen ook een bijdrage leveren aan een gezamenlijke schoolvisie voor alle scholen van Onderwijsstichting KempenKind.

Jaarplannen
Vanuit de beleidsvoornemens uit het schoolplan worden elk schooljaar jaarplannen opgesteld, uitgevoerd en geŰvalueerd. Op basis van deze evaluatie, van de algemene beleidsvoornemens en van de ontwikkelingen binnen de kwaliteitszorg worden nieuwe jaarplannen opgesteld zodat het realistisch, werkbaar en actueel blijft.