Resultaten
Wij doen er alles aan om goed en passend onderwijs te bieden. Niet alleen op didactisch gebied maar ook op sociaal-emotioneel en organisatorisch gebied stellen wij ons steeds weer nieuwe doelen.  Voor een uitgebreid verslag van de behaalde resultaten in het afgelopen schooljaar zie  jaarverslagen co÷rdinatoren 2016-2017  en  gerealiseerde doelen 2016-2017.

Co÷peratief leren groep 7, september 2016
Wat vinden leerlingen en ouders van de kwaliteit van ons onderwijs? 
In oktober 2014 namen veel ouders deel aan een tevredenheidsonderzoek. Van de 185 vragenlijsten die uitgezet werden zijn er 111 digitaal ingevuld; een respons van 60%. Ook alle leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben een vragenlijst ingevuld. Omdat bij alle stellingen gekozen kon worden uit vier mogelijkheden, zijn de resultaten weergegeven op een 4-puntsschaal, minimum 0 - maximum 4. Zie resultaten leerlingen 2014 en resultaten ouders 2014.


Op basis van een verdere analyse van de resultaten maken wij een keuze voor verbeterpunten voor de komende vier jaar. De medezeggenschapsraad en de schoolraad worden hier intensief bij betrokken.

Hoe worden wij beoordeeld door de Onderwijsinspectie?
Op 20 maart 2017 heeft de inspectie de Franciscusschool bezocht. Het bezoek is afgelegd vanwege de verplichting van de inspectie om scholen voor primair onderwijs ten minste eenmaal per vier jaar te bezoeken. Zie inspectierapport.