Aanmelden leerling 
Kinderen worden tot de basisschool toegelaten als ze vier jaar oud zijn. De dag na zijn/haar vierde verjaardag kan uw kind instromen. Kinderen die na 1 juni van het schooljaar vier jaar worden stromen in ná de zomervakantie. Zie onze schoolgids voor alle achtergrondinformatie.

Wanneer aanmelden?
Nieuwe kleuters kunnen worden aangemeld in de maand maart tijdens de jaarlijkse informatieavond (2018: maandag  19 maart) en open avond (2018: vrijdag 23 maart). De definitieve aankondiging verschijnt tijdig in de PC55. Ouders die op deze dagen verhinderd zijn of graag meer informatie willen, kunnen een afspraak maken met onze directeur.Afscheid kleuterjaren, juli 2016

Inschrijfformulier
Bij de aanmelding vult u een inschrijfformulier in en daarnaast vragen we om een kopie paspoort/
identiteitskaart/zorgpas (of ander officieel document voorzien van het burgerservicenummer) en  een ouderverklaring voor de vaststelling van het leerlinggewicht. Het inschrijfformulier en de ouderverklaring liggen op school voor u klaar, maar natuurlijk kunt u deze hier ook downloaden: zie inschrijfformulier en ouderverklaring..

Nadere kennismaking
Ongeveer twee weken voordat uw kind vier jaar wordt ontvangt u een uitnodiging voor een nadere kennismaking van uw kind met de leerkracht, waarbij ook het lokaal en de school bekeken kunnen worden. Kinderen die na de zomervakantie instromen worden vóór de vakantie uitgenodigd voor een gezamenlijke kennismakingsochtend.

 
Kennismakingsgesprek met ouders
Om het ontwikkelingsverloop van uw kind in de eerste vier levensjaren goed in kaart te kunnen brengen en om goed in te spelen op het verdere verloop (doorgaande lijn) gedurende de basisschooltijd, willen we met (bij voorkeur beide) ouders van vierjarigen graag een kennismakingsgesprek houden. Uw kind is daarbij niét aanwezig.
Tijdens de eerste kennismaking met u en uw kind zal de leerkracht een datum met u plannen voor dit kennismakingsgesprek. Voor kinderen die meteen na de zomervakantie instromen worden deze gesprekken gehouden tijdens de eerste spreekuuravonden van het schooljaar. Data worden tijdig gecommuniceerd. Leidraad voor dit gesprek is het formulier 'Dit ben ik'. 
 
Formulier 'Dit ben ik'
Binnen de gemeente Bladel werken we met het formulier 'Dit ben ik'. U ontvangt dit formulier bij de aanmelding van uw kind bij het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal. Bij de overstap naar de basisschool krijgt u het formulier terug en vult u het aan. Als u nog geen Dit ben ik-formulier ingevuld heeft, dan krijgt u tijdens het kennismakingsgesprek met uw kind alsnog een formulier. Op dit formulier kunt u informatie geven over uw kind en aangeven hoe de ontwikkelingen van uw kind tot nu toe verlopen zijn.
Naast het Dit ben ik-formulier werken we binnen de gemeente Bladel ook met een overdrachtsinstrument,  het zogenaamde BOI.
 
BOI
Dit 'Bladels Overdrachts Instrument' wordt door peuterspeelzalen en kinderdagverblijven verstrekt als peuters naar de basisschool gaan. Op dit formulier is de ontwikkeling van uw peuter bijgehouden. We gebruiken dit formulier om een zo goed mogelijke aansluiting te realiseren vanuit de peuterspeelzaal/het kinderdagverblijf en uw kind in de juiste groep te plaatsen. Het BOI wordt door de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf, na bespreking met ouders, naar de basisschool gestuurd.